Prawo

ZAMIANA MIESZKAŃ W POZNANIU

Od czerwca ubiegłego roku w ramach struktury Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych, na szeroką skalę pojawiła się możliwość zamiany mieszkań w Poznaniu. To ciekawa alternatywa dla osób, które z różnych względów chcą zamienić obecne mieszkanie na mniejszy lub większy lokal. Z kolei dla miasta jest to rozwiązanie które wpisuje się w racjonalne gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, a także przyczynia się do poprawy stanu windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali. Łatwiej bowiem przykładowemu małżeństwu emerytów opłacać mieszkanie dwu a nie czteropokojowe.

 

Przebieg programu i jego cele:

 

Realizacja programu ma z założenia postępować na trzy sposoby:

 

 • poprzez zamiany pomiędzy najemcami zajmującymi zbyt duże lokale w stosunku do swoich potrzeb i uiszczającymi zbyt wysokie - w stosunku do swoich możliwości płatniczych - opłaty z tym związane, a najemcami zajmującymi zbyt małe lokale w stosunku do swoich potrzeb mieszkaniowych,
 • poprzez zamiany pomiędzy zadłużonymi najemcami lokali komunalnych Miasta Poznania, a innymi uczestnikami systemu zamiany mieszkań, deklarującymi gotowość spłaty tego zadłużenia, w celu uniknięcia rozwiązania z zadłużonym najemcą stosunku najmu i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego, prowadzącego do przymusowej eksmisji,
 • poprzez zamiany pomiędzy najemcami lokali komunalnych Miasta Poznania znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych, którzy nie wyrażają woli skorzystania z prawa pierwszeństwa do nabycia lokalu, a innymi uczestnikami systemu zamiany mieszkań, którzy wyrażają taką wolę.

 

Celem zintegrowanego programu zamiany lokali jest:

 • dostosowanie wysokości opłat za użytkowanie lokalu do możliwości finansowych najemcy,
 • dostosowanie wielkości i standardu lokalu do potrzeb mieszkaniowych najemcy, 
 • częściowa bądź całkowita spłata zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu w przypadku zamiany z innym najemcą deklarującym gotowość spłaty zadłużenia, 
 • uniknięcie postępowania sądowego i egzekucyjnego, prowadzącego do przymusowej eksmisji, 
 • umożliwienie najemcy zainteresowanemu wykupem lokalu zamieszkanie w budynku, w którym prowadzona  lub przewidziana jest sprzedaż lokali, 
 • zamieszkanie przez osobę niepełnosprawną w lokalu bez barier architektonicznych, 
 • możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez najemców zajmujących dotychczas zbyt duży lokal, 
 • możliwość uzyskania lokalu w innym mieście, w przypadku dokonania zamiany z najemcą lokalu z innego miasta.

 

Jak działa system zamiany mieszkań?

 

System zamiany mieszkań jest tak stworzony, że z tej możliwości mogą korzystać zarówno najemcy mieszkań komunalnych jak i lokatorzy TBS-ów czy spółdzielni mieszkaniowych. W programie mogą również wziąć udział właściciele lokali mieszkalnych. Program daje możliwość zamiany mieszkania pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi w nim udział. Na potrzeby programu jest stworzona specjalna baza ofert mieszkań do zamiany. Tutaj możesz się z nią zapoznać.

 

Zamiana lokali może być dokonana poprzez:

 • przekazanie do dyspozycji wynajmującego zajmowanego lokalu w zamian za inny,
 • zawarcie, za zgodą wynajmującego, umowy zamiany pomiędzy najemcami lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, 
 • zawarcie umowy zamiany pomiędzy najemcą lokalu komunalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, a najemcą lub właścicielem lokalu wchodzącego w skład innego zasobu, po wyrażeniu zgody przez obydwu wynajmujących lub wynajmującego i właściciela.

 

Warunkiem dokonania zamiany jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

Co ważne, najemca, który w wyniku zamiany przejmuje inny lokal, a złożył wcześniej wniosek o wykup dotychczas zajmowanego mieszkania do 31 grudnia 2008 roku, zachowuje prawo do bonifikat. Warunkiem jest złożenie nowego wniosku o wykup w terminie 6 miesięcy od daty podpisaniu umowy najmu lokalu uzyskanego w drodze zamiany.

 

Powyższe nie dotyczy osób, które zajmują lokal bez tytułu prawnego, ale na podstawie Uchwały Nr XXXVII/384/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, mogą uzyskać tytuł prawny do zajmowanego lub innego lokalu.

 

Gdzie i jak zgłosić chęć zamiany mieszkania?

 

Zgłoszenia lokalu do zamiany dokonuje najemca lub właściciel lokalu mieszkalnego, osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta (POK), w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych, przy ul. Matejki 57 w Poznaniu. W celu zgłoszenia lokalu do zamiany należy wypełnić odpowiedni formularz. Tutaj pobierzesz formularz do zamiany lokalu ->

Dodatkowo należy dołączyć następujące dokumenty:

1.      Dokument zaświadczający o posiadanym tytule prawnym do zajmowanego lokalu:

a)   najemcy lokali komunalnych oraz osoby zajmujące lokal komunalny bez tytułu prawnego: umowa najmu lokalu (dot. najemców, którzy zawarli umowę najmu po 1994 r.) lub decyzja administracyjna uprawniająca do zajmowania lokalu (dot. najemców, którzy otrzymali lokal komunalny do 1994 r.), względnie zaświadczenie o posiadaniu uprawnienia do zajmowania lokalu;

b) właściciele lokalu mieszkalnego: akt notarialny nabycia nieruchomości lub przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

c) najemcy lokali znajdujących się w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego, Spółdzielni Mieszkaniowych lub w innych zasobach: umowa najmu lokalu lub przydział spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

2.      Zaświadczenie o wysokości zadłużenia lub braku zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu.

3.      Protokół zdawczo odbiorczy lub  rzut lokalu (dot. najemców lokali znajdujących się w zasobach TBS, spółdzielni mieszkaniowych lub innych zasobach).

4.      Inne dokumenty (np. uprzedzenie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu, wypowiedzenie umowy najmu, rozwiązanie umowy najmu przez współmałżonka, prawomocna decyzja administracyjna o wymeldowaniu osoby uprawnionej do zamieszkiwania itp.).

UWAGA: Jeżeli w lokalu wykonano modernizację (np. zmieniono sposób ogrzewania) lub wykonano przebudowę, w wyniku której zmienił się układ pomieszczeń lub zostały wyodrębnione nowe pomieszczenia (np. łazienka lub wc), należy wówczas dołączyć protokół odbioru wykonanych robót budowlanych lub modernizacyjnych sporządzony przez zarządcę budynku. Jeżeli w lokalu nie wykonano żadnych zmian w powyższym zakresie , a mimo tego różnice w metrażu są znaczne w stosunku do danych zawartych w umowie najmu lub decyzji, należy wówczas zgłosić się do zarządcy z prośbą o wyjaśnienie.


Dostarczenie wszystkich ww. dokumentów jest niezbędne do zarejestrowania zgłoszenia lokalu do zamiany w banku danych oraz umieszczenia oferty na stronie internetowej ZKZL. Tutaj zapoznasz się z aktualną bazą mieszkań do zamiany ->

 

Chcemy się zamienić! Co dalej?

 

Po zgłoszeniu chęci zamiany lokalu, Dział Zamiany Mieszkań stara się znaleźć w swojej bazie mieszkanie, i po spełnieniu wzajemnych oczekiwań najemców, składa zainteresowanym stronom propozycje zamiany lokali. Oczywiście w interesie najemców jest również samodzielne przeglądanie aktualnie dostępnych mieszkań (-à klik). Być może bowiem, któraś z aktualnych ofert może być na tyle zbieżna z naszymi oczekiwaniami, że zainteresujemy się danym lokalem nim zaproponują ją nam pracownicy ZKZL.  W momencie, gdy obie zainteresowane strony zamiany wyrażą chęć jej dokonania, Dział Zamiany Mieszkań przygotuje odpowiednie dokumenty oraz przeprowadzi procedurę zmierzającą do sfinalizowania zamiany.

Co ważne, każde zgłoszenie lokalu do zamiany, jak również wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem zamiany, wykonywane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych , całkowicie bezpłatne!


Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane w Punkcie Obsługi Klienta, mieszącego się na parterze, w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych, przy ul. Matejki 57.

 

Red, na podstawie materiałów ZKZL